Gana Shyam and Madan Lal Shishodiya


Gana Shyam Shishodiya and son, Lakshmi Nagar, Delhi December 2010

Gana Shyam and Madan Lal are the sons of the late sarangi master Bapu Lal Shishodiya, players of sarangi and tabla respectively. Various sons and daughters are learning sarangi and tabla.

Gana Shyam's daughter, Delhi December 2010

© Lucy Durán, Nicolas Magriel, Geoff Baker 2011